Vítejte na stránkách projekční kanceláře Ing. Patrika Zdařila, která se zabývá tvorbou projektové dokumentace a inženýrskou činností v oblasti pozemních staveb. Naše práce začíná u předprojektových průzkumů investičních záměrů a končí předáním zkolaudovaných staveb do užívání spokojených zákazníků.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně podle konkrétních požadavků klientů, přitom vycházíme z osvědčených postupů a dlouholetých zkušeností v oboru. Za nabídkou našich služeb stojí tým kvalifikovaných a zkušených odborníků v projektování staveb, požární bezpečnosti, statiky, vytápění, chlazení, vzduchotechniky, měření a regulace, zdravotechniky, plynoinstalací, elektroinstalací, energetické náročnosti atd. - trvale spolupracujeme s autorizovanými inženýry všech profesí.

Již více než deset let úspěšně nabízíme:

- předprojektové práce - posuzování vhodnosti výběru lokality investičního záměru, regulativy územního plánu, průzkumy existencí inženýrských sítí, zajištění geologických a hydrogeologických podmínek, polohopisné a výškopisné zaměření pozemků, měření radonu, akustické a rozptylové studie, posouzení záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) a ochrany zemědělského půdního fondu

- projektové práce - zpracování projektové dokumentace pozemních staveb ve všech stupních, zahrnující stavby pro bydlení (rodinné domy, bytové domy, byty, objekty pro rekreaci atd.), průmyslové stavby a stavby pro zemědělství (výrobní areály, centra pro výzkum a vývoj, stavby pro chov zvířat atd.) a stavby občanské vybavenosti (školství, výchovu, obchod, služby, sport, zdravotní péči, sociální péči, ubytování, stravování atd.) včetně zajištění vizualizací exteriérů a interiérů

- inženýrskou činnost - zajišťování stanovisek dotčených orgánů státní správy, provozovatelů inženýrských sítí technické infrastruktury a ostatních dotčených osob, jednání s úřady za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, příprava dokumentace pro čerpání dotací apod.  

- spolupráci při výběru dodavatele - příprava výběrových řízení na dodavatele stavby, zpracování položkových rozpočtů, výkazů výměr, harmonogramů staveb, plánů BOZP atd.

- odborný dohled při realizaci staveb - zajištění technického dozoru investora, autorského dozoru, realizace stavby či dodávky výstavby přímo „na klíč“

- další služby - činnosti autorizovanvého inženýra pro pozemní stavby, poradenskou činnost, konzultace aj.

Naším cílem je pomoci Vám při naplnění Vašich investičních záměrů, předčit Vaše očekávání a v neposlední řadě dodržet dohodnuté termíny i ceny. Naše působnost je celorepubliková, ikdyž hlavní objem zakázek tvoří oblast střední Moravy. 

Ať už využijete nabízených služeb v kterékoli fázi, věříme, že budete s výsledky naší práce spokojeni a doporučíte nás i Vašim známým, těšíme se na spolupráci s Vámi, v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.