Vítejte na webové stránce projekční kanceláře Ing. Patrik Zdařil.

Jsem samostatně fungující projektant působící zejména v oblasti střední Moravy. Jako autorizovaný inženýr pro pozemní stavby se zaměřuji převážně na zpracování projektové dokumentace pozemních staveb a inženýring (jednání s dotčenými úřady za účelem povolení stavby).

Ke každé zakázce přistupuji individuálně podle konkrétních požadavků klientů. Snažím se poskytovat zákazníkům služby vedoucí k jejich celkové spokojenosti. Při své práci dbám na kvalitu, vycházím přitom z osvědčených postupů a dlouholetých zkušeností v oboru.

Dlouhodobě spolupracuji s řadou specialistů všech profesí. Za nabídkou mých služeb stojí tým kvalifikovaných a zkušených odborníků v oblasti projektování staveb, požární bezpečnosti, statiky a dynamiky staveb, vytápění, chlazení, vzduchotechniky, měření a regulace, zdravotechniky, plynoinstalací, elektroinstalací, energetické náročnosti a rozpočtování staveb. Díky tomu mohu vytvářet komplexní řešení od předprojektových průzkumů investičních záměrů až po předání zkolaudovaných staveb do užívání spokojených zákazníků. Zajišťuji celkovou koordinaci všech částí, aby byl výsledek bezvadný.

Již více než 15 let se úspěšně zabývám zejména projekty pozemních staveb pro:
- bydlení (rodinné domy, bytové domy či samostatné byty) a rekreaci (chaty, chalupy)
- průmysl a zemědělství (výrobní areály, objekty pro výzkum a vývoj, nebo pro chov zvířat)
- občanskou vybavenost (školství, obchod, služby, sport, ubytování či stravování)


Nabízím Vám :

posouzení
- vhodnosti výběru lokality
- souladu záměru s regulativy územního plánu
- možnosti připojení ke stávající dopravní a technické infrastruktuře

zjištění
- polohy stávajících inženýrských sítí
- existence ochranných pásem
- rozsahu záplavového území
- vlivu záměru na životní prostředí

zařízení
- geodetického zaměření parcely (polohopis a výškopis)
- geologických a hydrogeologických posudků lokality
- akustické studie
- měření radonového rizika na pozemku
- elaborátu pro zábor ZPF

zpracování
- projektu pro územní rozhodnutí (DÚR)nebo územní souhlas (DUS)
- projektu pro ohlášení stavby (DOS) či stavební povolení (DSP)
- projektu pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu
- projektu skutečného provedení stavby (DSPS) či pasportu stávajících objektů (PAS)
- projektu bouracích prací či demolici celých objektů (DBP)

vyřízení
- stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy
- vyjádření provozovatelů inženýrských sítí technické infrastruktury
- jednání na stavebním úřadu
- podkladů pro čerpání dotací

spolupráci
- při výběru dodavatele stavby
- s volbou stavebních materiálů a kontrukcí
- s dohledem na správnou realizaci stavby
- při kolaudaci stavbyAť už využijete nabízených služeb v kterékoli fázi, věřím, že budete s výsledkem spokojeni.
Těším se na spolupráci ...aby se Váš záměr zdařil.